Komiksová cena Muriel

Stanovy

Spolku Česká akademie komiksu, z.s.
Poslední aktualizace: 25. 06. 2018, Praha

Základní ustanovení

Článek I. — Název a sídlo
1. Spolek nese název Česká akademie komiksu, z. s., (dále jen „Akademie“).
2. Akademie má sídlo na adrese Klidná 273/10, Praha 6, 160 00.

Článek I. — Účel a činnosti Akademie
1. Akademie sdružuje fyzické osoby působící v oblasti českého komiksu, bez omezení státní příslušnosti nebo národnosti.

2. Základním účelem a cílem činnosti Akademie je naplňování společného zájmu členů na podpoře a propagaci českého komiksového umění v České republice i v zahraničí a vytváření podmínek pro rozvoj českého komiksového umění.

3. Hlavní činností Akademie při naplňování jejího účelu je:
a) Udělování výročních českých komiksových cen;
b) Spolupráce se státními orgány a subjekty působícími v oblasti komiksu;
c) Spolupráce se zahraničními subjekty podobného druhu.

 

4. Jako vedlejší činnost může Akademie podnikat v oboru živnosti volné, a to v těchto oborech činnosti:
a) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
b) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
c) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů.

5. Účelem vedlejší činnosti Akademie je výlučně podpora hlavní činnosti.

6. Akademie bude svou činnost vykonávat trvale a zakládá se na dobu neurčitou.

Členství

Článek III. — Vznik a zánik členství
1. Členem Akademie mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, pokud splní podmínky pro členství uvedené níže v tomto čl. III. Členství je vázané na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

2. Členství v Akademii je dobrovolné a vzniká dnem rozhodnutí Výboru o přijetí za člena. Kdo podá žádost o členství v Akademii nebo přijme členství nabízené Akademií, projevuje tím vůli být vázán stanovami Akademie od okamžiku, kdy se stane členem Akademie. Výbor neodmítne bez vážného důvodu žádost o členství uchazeče, který splní podmínky pro členství podle odst. 3 písm. a) až c).

3. Členem Akademie může být:
a) Držitel výročního komiksového ocenění Muriel udělovaného od roku 2004 do roku 2018;
b) Držitel výročního komiksového ocenění udělovaného od roku 2019 Akademií;
c) Osobnost českého nebo světového komiksu nebo osobnost, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj českého nebo světového komiksu, navrhne-li její členství některý ze členů Akademie a kdy Výbor většinou hlasů svých členů potvrdí členství k Akademii.

4. Kdo má zájem o členství v Akademii a splňuje podmínky podle odst. 3 písm. a) nebo b), doručí Akademii žádost o členství. Osobnost, kterou odsouhlasí Výbor podle odst. 3 písm. c), se stane členem Akademie, projeví-li výslovně zájem se jím stát.

5. Členství zaniká:
a) Vystoupením člena z Akademie, a to s účinky ke dni doručení písemného oznámení o vystoupení z Akademie na adresu Akademie; každý člen je oprávněn kdykoli z Akademie vystoupit a ukončit tak své členství;
b) rozhodnutím Výboru o vyloučení člena v souladu se stanovami nebo zákonem;
c) smrtí člena.

6. Člen Akademie může být rozhodnutím Výboru vyloučen z Akademie, pokud závažně porušil povinnost vyplývající z členství v Akademii. Rozhodnutí Výboru o vyloučení člena přezkoumává Valná hromada dle pravidel stanovených v zákoně.

7. Akademie vede seznam členů v elektronické podobě, seznam obsahuje u každého člena jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození, profesi, a potřebné kontaktní údaje (telefonický kontakt, adresu elektronické pošty); zápisy a výmazy v seznamu členů provádí Výbor. Akademie zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam svých členů, který obsahuje výlučně jméno a příjmení člena a jeho profesi v oblasti komiksu; zveřejnění dalších údajů dle předchozí věty je vyloučeno. Každý, kdo se uchází o členství v Akademii nebo je přijme, souhlasí s tím, aby Akademie vedla v seznamu členů jeho údaje v rozsahu výše uvedeném a aby je v uvedeném rozsahu zveřejnila s tím, že tento souhlas trvá po celou dobu členství v Akademii.

Článek IV. — Práva a povinnosti členů
1. Člen Akademie má vedle práv uvedených na jiném místě stanov a práv plynoucích z právních předpisů tato práva:
a) Účastnit se Valné hromady, navrhovat body programu jednání Valné hromady a hlasovat o usneseních Valné hromady;
b) Svolávat (sám nebo společně s ostatními členy, na základě podmínek uvedených v těchto stanovách) jednání Valné hromady;
c) Být volen do Výboru v souladu s těmito stanovami;
d) Účastnit se akcí pořádaných Akademií;
e) Být informován o činnosti Akademie, podílet se na činnosti Akademie a využívat výhod plynoucích z členství v Akademii, včetně práva používat označení, z něhož je patrné členství v Akademii;
f) Hlasovat o výročních komiksových oceněních udělovaných Akademií;
g) Mít na žádost přístup ke všem materiálům Akademie, jako jsou zejména zápisy z jednání Výboru, dokumenty týkající se hospodaření Akademie a současně povinnost zachovat mlčenlivost o obsahu těchto materiálů, přičemž tato mlčenlivost neplatí vůči ostatním členům Akademie;

2. Člen Akademie má vedle povinností uvedených na jiném místě stanov a povinností plynoucích z právních předpisů tyto povinnosti:
a) Dodržovat tyto stanovy, další vnitřní předpisy Akademie a respektovat rozhodnutí Výboru;
b) Vystupovat a jednat v duchu poslání a cílů Akademie a nepoškozovat zájmy a pověst a dobré jméno Akademie;
c) Vykonávat svědomitě a řádně funkce v orgánech Akademie, do nichž byl zvolen;
e) Oznamovat Akademii bez zbytečného odkladu změnu svých údajů vedených v seznamu členů podle čl. III. odst. 7.

Organizace Akademie

Článek V. — Orgány Akademie
1. Orgány Akademie jsou:
a) Valná hromada jako orgán nejvyšší
b) Výbor jako orgán výkonný a statutární

Článek VI. — Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Akademie, tvoří ji všichni členové.

2. Jednání Valné hromady jsou neveřejná, neusnese-li se Valná hromada jinak.

3. Valná hromada rozhoduje o:
a) Změně stanov;
b) Volbě a odvolání členů Výboru;
c) Zrušení Akademie a přijímá rozhodnutí související s majetkovým vypořádáním a/nebo likvidací;
d) Fúzi nebo rozdělení Akademie za podmínek stanovených zákonem;
e) Zavedení či zrušení povinnosti platit členské příspěvky a o jejich výši a splatnosti;
f) Základních koncepčních otázkách činnosti Akademie, o nichž přijímá usnesení, jež jsou následně závazná pro Výbor.

4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich členů a rozhoduje prostou většinou přítomných členů, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak; každý člen má jeden hlas. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení valné hromady není přítomna nadpoloviční většina členů, koná se do patnácti dnů náhradní valná hromada, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Ve věcech dle odst. 3 písm. a) a b) rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

5. Člen Akademie vykonává hlasovací právo na Valné hromadě osobně, zastoupení není přípustné.

6. Valná hromada projedná ty body programu, které navrhne Výbor, jakož i ty body programu, které Výboru navrhne alespoň deset členů Akademie, bude-li takový návrh doručen Akademii nejpozději týden před dnem konání Valné hromady. Jednání valné hromady řídí pověřený člen Výboru nebo namísto něj jiná osoba, kterou Valná hromada zvolí předsedajícím Valné hromady.

7. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně a svolává ji Výbor pozvánkou zaslanou všem členům Akademie. Svolaná Valná hromada nemůže být svolavatelem odvolána. Výkonný výbor svolá Valnou hromadu vždy, požaduje-li to alespoň 1/3 členů Akademie, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy je taková písemná žádost 1/3 členů doručena Akademii; neučiní-li tak Výbor v uvedené lhůtě, je oprávněn Valnou hromadu svolat kterýkoli člen z těch, kteří její svolání požadovali. Pozvánka na jednání Valné hromady musí obsahovat místo, datum a čas konání Valné hromady a body programu, které jsou ke dni rozeslání pozvánky již známy; při jednání Valné hromady lze rozhodovat i o otázkách nezařazených v takto navrženém programu. Pozvánka musí být odeslána nejpozději třicet dnů před dnem konání Valné hromady.

8. Valná hromada může přijmout svůj jednací řád, uzná-li to za vhodné.

9. Valná hromada může rozhodovat o konkrétních otázkách i korespondenčně, a to na základě podkladů rozeslaných Výborem všem členům Akademie písemně, elektronickou poštou nebo zpřístupněných prostřednictvím elektronické aplikace. Takto lze zejména hlasovat o přijetí či nepřijetí konkrétních navržených usnesení a o volbě členů Výboru. Přihlédne se přitom k těm hlasům, které Akademie obdrží ve lhůtě určené ve výzvě k hlasování. Za den uskutečnění hlasování nebo volby se považuje poslední den lhůty určené ve výzvě k hlasování.

Článek VII. — Výbor
1. Výbor je výkonným a statutárním kolektivním orgánem Akademie, který odpovídá Valné hromadě a řídí a zabezpečuje hlavní i vedlejší činnost Akademie mezi jednotlivými Valnými hromadami.

2. Výbor má 7 členů. Členy Výboru volí a odvolává Valná hromada. Členství ve Výboru není spojeno s odměnou ani funkčními požitky.

3. Členem Výboru se může stát kterýkoli člen Akademie. Funkční období členů Výboru je pětileté. Po uplynutí svého funkčního období vykonává člen Výboru funkci až do nejbližšího zasedání Valné hromady, které zvolí na jeho místo nového člena Výboru. V případě zániku členství ve Výboru v průběhu funkčního období je nový člen Výboru, volený za člena, kterému členství zaniklo, volen pouze do konce funkčního období člena, kterému členství zaniklo. Člen Výboru může být do své funkce zvolen opakovaně.

4. Členství ve Výboru zaniká odstoupením člena, odvoláním Valnou hromadou, jakož i zánikem členství příslušného člena v Akademii. Členství zaniká též uplynutím funkčního období, přičemž ustanovení odst. 3 tohoto článku není dotčeno. Odstoupení člena Výboru je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení Akademii nebo oznámením učiněným na jednání Výboru nebo Valné hromady.

5. Výbor se schází k zasedání podle potřeb . Jednání svolává Předseda nebo kdokoliv ze dvou místopředsedů. Zasedání Výboru je neveřejné, neusnese-li se Výbor jinak.

7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje prostou většinou přítomných členů (při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy Akademie, je-li přítomen). Výbor může rozhodovat i korespondenčně, obdobně podle čl. VI. odst. 9.

8. Člen Výboru se může nechat na zasedání Výboru zastoupit kterýmkoli jiným členem Výboru na základě písemné plné moci.
9. Výbor volí ze svého středu Předsedu a dva Místopředsedy Akademie. Zánikem členství ve Výboru zaniká i funkce Předsedy a/nebo Místopředsedy.

10. Výbor:
a) Přijímá vnitřní předpisy Akademie, včetně pravidel, za něž jsou Akademií udělovány výroční komiksové ceny;
b) Vybírá organizátora výročních komiksových cen;
c) Odpovídá Valné hromadě za správu majetku a nakládání s prostředky Akademie;
d) Rozhoduje o přijetí člena a o vyloučení v souladu se stanovami a vykonává ostatní záležitosti související s členstvím podle těchto stanov;
e) Rozhoduje o činnostech provozovaných Akademií v rámci vedlejší činnosti;
f) Svolává a připravuje zasedání Valné hromady;
g) Předkládá Valné hromadě návrhy na změny stanov, na rozpuštění Akademie, na fúzi či rozdělení Akademie, jakož i jakékoli jiné návrhy a podněty;
h) Je vázán usneseními Valné hromady.
j) Vykonává jakožto statutární orgán všechny ostatní otázky související s činností Akademie, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě.

11. Výbor může rozhodnutí o kterékoli otázce předložit Valné hromadě.

12. Klesne-li počet členů Výbor na méně než čtyři, svolá Výbor do třiceti dnů jednání Valné hromady za účelem volby členů Výboru na uvolněná místa. Neučiní-li tak Výbor v uvedené lhůtě, může jednání Valné hromady svolat kterýkoli člen Akademie. Nastane-li situace, že Výbor nemá žádného člena, může jednání Výboru svolat kterýkoli člen Akademie. Předpisy o svolávání Valné hromady se v případech dle předchozích dvou vět použijí přiměřeně.

Článek VIII. — Předseda
1. Předseda Výboru koordinuje a řídí jednání Výboru.
2. Předseda Výboru může k plnění svých úkolů pověřit některého z Místopředsedů. Předsedu Představenstva zastupuje v jeho nepřítomnosti jeden z Místopředsedů.
3. Předseda plní administrativní úkoly svěřené mu Výborem..

Článek IX. — Jednání jménem Akademie
Výbor tvoří kolektivní statutární orgán Akademie. Za Výbor na venek jednají vždy alespoň dva členové Výboru společně, přičemž jedním z nich musí být vždy Předseda nebo Místopředseda Výboru.

Článek X. — Hospodaření Akademie
1. Akademie získává finanční prostředky na svou činnost a hospodaří tzv. samofinancováním, tj. zejména získáváním finančních prostředků od osob soukromého i veřejného práva (např. sponzorské dary, dotace, granty), jakož i od členů spolku ve formě členských příspěvků, jsou-li vybírány, nebo z výnosů z vlastní činnosti.
2. Spolek vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a plní povinnosti tam uvedené. Veškeré poskytnuté či přijaté finanční prostředky musí být řádně vyúčtovány.

Zánik Akademie

Článek XI. — Zánik Akademie
1. Akademie zaniká dobrovolným zrušením (rozpuštěním) na základě rozhodnutí Valné hromady nebo jinými způsoby stanovenými zákonem či těmito stanovami.
2. Zánik Akademie fúzí, rozdělením nebo sloučením se řídí platnými právními předpisy; úkony Akademie s tím související schvaluje Valná hromada.

Článek XII. — Likvidace
1. Při zániku Akademie bez právního nástupce se provede likvidace dle zákona.
Ustanovení závěrečná a přechodná

Článek XIV. — Účinnost stanov
1. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením na ustavující schůzi Akademie.
2.Návarh na zápis Akademie do veřejného rejstříku podá osoba určená ustavující schůzí.