Komiksová cena Muriel

O Muriel

Statut Muriel

Článek I.

a) Výroční komiksové ceny Muriel chtějí pravidelně oceňovat nejlepší komiksové práce uplynulého roku.

b) Vyhlašovatelem cen Muriel je Česká akademie komiksu, z. s.

c) Ceny jsou udělovány každoročně, vždy v prvním čtvrtletí roku za rok předcházející.

d) Ceny mohou být uděleny pouze těm komiksům, které byly publikovány knižně, časopisecky nebo online a mají v tiráži (nebo jinde) jako datum prvního vydání uvedeno datum předcházejícího roku, resp. roku na který se vztahuje udílení cen Muriel; případně pokud v tomto roce prokazatelně vyšly. Za uzávěrku bude považováno datum 31. prosince příslušného roku, pokud nebude pořadateli veřejně oznámeno jiné datum. Komiksy, které budou přihlášeny po tomto datu, nebudou do soutěže zařazeny ani v případě, že v jejich tiráži bude uveden jako datum vydání předcházející rok. V případě časopisecky publikovaných komiksů musí být dílo (nebo jeho samostatně uzavřená část) ukončeno do konce kalendářního roku.

e) Komiksy mohou přihlašovat fyzické i právnické osoby, a to písemně na k tomu určeném formuláři. Porota má právo zařadit do soutěže i nepřihlášené dílo po uzávěrce, pokud toto splňuje podmínky uvedené v bodě d).

f) Oficiální trofejí spojenou se všemi kategoriemi je soška Muriel.

g) Do názvu kategorie může být vloženo jméno fyzického či právnického subjektu, případně výrobku (značky) dle přání partnera příslušné kategorie. Takové pojmenování kategorie podléhá schválení Českou akademií komiksu v souladu s jejími platnými stanovami.

Článek II.

a) Ceny v jednotlivých kategoriích s výjimkou kategorie Cena České akademie komiksu uděluje pětičlenná porota.

b) Tuto porotu jmenuje výbor České akademie komiksu s přihlédnutím k návrhům jednotlivých členů ČAK. Žádný člen poroty nesmí v porotě pracovat nepřetržitě déle než tři roky.

c) Porota má právo nominovat tři kandidáty v příslušných kategoriích. Z nich pak ve druhém kole vybere vítěze.

d) Nominace v kategoriích Síň slávy a Přínos českému komiksu jsou neveřejné, zveřejněn bude pouze vítěz.

e) Je-li některý z členů poroty autorem nominovaného komiksu, v příbuzenském vztahu s autorem nominovaného komiksu či nakladatelem (případně v pracovněprávním vztahu s nakladatelem) nominovaného komiksu, musí porotu opustit.

f) Cena Akademie českého komiksu vychází ze všech nominací v jednotlivých kategoriích a o jejím vítězi rozhodují hlasováním členové České akademie komiksu.

h) Počty hlasů, jichž dosáhly nominované tituly, se nezveřejňují.

i) Každý rok se ve všech kategoriích postupuje bez ohledu na výsledky uplynulého ročníku.

Článek III.

Komiksové ceny Muriel jsou vyhlašovány v těchto kategoriích:

1. Nejlepší komiksová kniha
Cenu získává autor za samostatně publikované komiksové dílo.

2. Nejlepší kresba
Cenu získává autor za kresbu komiksu.

3. Nejlepší scénář
Cenu získává autor za scénář komiksu.

4. Nejlepší krátký komiks
Cenu získává autor za krátký komiks nebo za sérii krátkých komiksů či stripů.

5. Nejlepší komiks pro děti
Cenu získává autor za komiks pro děti.

6. Nejlepší překladový komiks
Cenu získává vydavatel za překladové dílo.

7. Nejlepší překlad
Cenu získává překladatel za překlad komiksového díla do češtiny.

8. Nejlepší studentský komiks
Cenu získává autor za školní ročníkovou či závěrečnou práci (míněny jsou veřejné či soukromé střední, vyšší odborné a vysoké výtvarné školy v ČR).

9. Přínos českému komiksu
Cenu získává jednotlivec či kolektiv za konkrétní aktivní přínos k rozvoji komiksu v České republice. Oceněny mohou být projekty výstavní, autorské a vydavatelské, popularizační či jiné, pokud tyto charakterem nepřináležejí do ostatních kategorií cen Muriel.

10. Síň slávy
Cenu získává fyzická osoba za svou dlouholetou činnost v oblasti komiksu a za své přispění k rozvoji média v České republice. Může být udělena pouze žijící osobě. Jedné osobě může být udělena pouze jednou.

11. Cena České akademie komiksu
Cenu získávají autor a vydavatel původního či překladového komiksu.